Laos(856)
  
Latvia(371)
Riga2
  
Lebanon(961)
  
Lesotho(266)
  
Liberia(231)
  
Libya(218)
Benghazi61
Misurata51
Tripoli21
Zawia23
  
Liechtenstein(41)
All Points75
  
Lithuania(370)
Kaunas7
Vilnius2
  
Luxembourg(352)